top of page

AVÍS LEGAL

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

CASELLAS NATURAL S.L., responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se’n a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable

 

CASELLAS NATURAL SL., es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient amb la publicació del lloc web de CASELLAS NATURAL S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES

 

Denominació social: CASELLAS NATURAL S.L.

Nom comercial: CREIX CASELLAS

CIF: B66554023

Domicili: Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 37, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

e-mail: creixcasellas@gmail.com

 

 

2. OBJECTE

 

A través del lloc web, li oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

 

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garanteixen la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a les dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els terminis indicats en la secció de Política de Privacitat.

 

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l’Espai Web i, en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes significatius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre continguts i/o qualsevol altres elements inserits a la pàgina que són propietat exclusiva de l’empresa i/o tercers, quins tenen el dret exclusiu a utilitzar-ho en el tràfic econòmic.

 

Per tot allò, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que derivi de l'incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, excepte que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus Continguts diferents als d’aquí expressament prevists.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font, i en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el mateix Espai en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent en l’Espai Web no podrà ser reproduïda ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

 

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir /o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets anunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

 

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB

 

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
   

 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisen per accedir a l’Espai Web.
   

 3. Facilitar la informació veraç al completar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a l’Espai Web i a mantenir-los actualitzats, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.
   

No obstant l’establert en l’apartat anterior l’Usuari hi haurà així mateix, abstenir-se de:

 

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera pugui fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
   

 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per aquest accés.
   

 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
   

 4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.
   

 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.
   

 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat, de comunicació pública, transformar o modificar, els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o ell resulti legalment permès.
   

 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial i a més, dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir en els continguts.
   

 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició d’aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització de l'Espai web i/o dels continguts.
   

 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:  • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic. • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic. • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar. • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol classe de publicitat. • Inclogui qualsevol classe de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l'Espai Web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a utilitzar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l'empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l'Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment poguessin derivar-se per a l'empresa.

 

6. RESPONSABILITATS

 

No es garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguin veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

 

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús de l'Espai Web.

 

Únicament serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa.
   

 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
   

 3. Abús indegut o inadequat de l'Espai Web.
   

 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. L'administrador de l'espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l'Espai Web.

 

L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris d'Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

 

Vostè mantindrà a l'empresa indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament de l'Espai Web.

 

7.HIPERVINCLES

 

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hipervincle o enllaç, l'Espai Web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

 

L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d'aquests Espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

 

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s'ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l'Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar amb la mateixa adreça de l'Espai Web, sense permetre que l'Espai web que realitzi l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a part del seu web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L'empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l'Espai Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

 

L'empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l'Espai Web.

 

8. PROTECCIÓ DE DADES

 

Per a utilitzar alguns dels Serveis, l'Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

 

9. COOKIES

 

L'empresa es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia “cookie” en l'Espai Web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi de l'Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l'adreça IP de l'usuari sent Google el responsable del tractament d'aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor Web, per a registrar la navegació de l'Usuari en l'Espai Web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja, pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les cookies, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Cookies.

 

10. DECLARACIONS I GARANTIES

 

En general, els continguts i serveis oferts en l'Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no s'atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en l'Espai web, inclòs, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure's tals declaracions i garanties.

 

11. FORÇA MAJOR

 

L'empresa no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús de l'Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

 

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d'Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l'empresa procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en l'estipulació original.

bottom of page